Directives

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ, DAYANAK VE KAPSAM

 Amaç

 Madde 1:  Bu yönerge, Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) kapsamında yürütülen araştırma proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi; bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçların değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili uygulama usul ve esaslarını belirler.

 Dayanak

Madde 2:  Bu yönerge, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu'nun 4684 sayılı kanunla değişik 58. maddesi uyarınca çıkartılan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik'ğe dayanarak düzenlenmiştir. Bu yönergede yer almayan hususlar hakkında Yönetmelik hükümleri ile genel hükümler uygulanır.

 Kapsam

 Madde 3:  Bu yönerge, Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanan ve desteklenmesi için Komisyona sunulan bilimsel araştırma projelerini kapsar.  

İKİNCİ BÖLÜM

TANIMLAR, PROJE TÜRLERİ VE GENEL İLKELER

 Tanımlar

 Madde 4:  Bu yönergede geçen tanımlar aşağıda belirtilmiştir. Diğer tanımlar ilgili Yönetmelikte yer almaktadır.

 a) Üniversite/Rektörlük: Gazi Üniversitesi/Gazi Üniversitesi Rektörlüğü'dür.

 b) BAP Komisyonu: Gazi Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafın-dan desteklenen araştırma projelerinin her yıl için desteklenme ilkelerini belirleyen ve proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve kamuoyuna duyurulması görevini gören komisyondur.

 c) Proje Değerlendirme Kurulları: Önerilen projelerin bilimsel geçerliliği, bütçesinin uygun-luğu, projenin gerçekleştirilebilirliği ve desteklenebilirliği konularında BAP Komisyonuna ön değerlendirme raporu hazırlamak ve gerektiğinde Ara ve Kesin Raporları değerlendirmek üzere, tıp-sağlık, fen-mühendislik, eğitim-sosyal-sanat alanları için oluşturulmuş kurullardır.

 ç) Uzmanlar Grubu: Fakülte, Enstitü ve Yüksekokullarda, ilgili akademik birimin alt yapısı ve öncelikleri dikkate alınarak proje önerilerini bu Yönergede madde 14'e belirtilen ilkeler doğrultusunda değerlendirmek üzere kurulan akademik gruptur. 

 d) Proje Yöneticisi: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından ve yürütülmesinden sorumlu olan Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılardır.

 e) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde gösterilen öğretim elemanlarıdır.

 f) Danışman: BAP Komisyonunun ya da Proje Değerlendirme Kurullarının proje önerilerinin değerlendirilmesinde görüşlerinden yararlanacağı ilgili alanlarda uzmanlaşmış, Üniversite içinden veya dışından bilim insanlarıdır.

 g) Bilimsel Araştırma Projeleri: Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen, Gazi Üniversitesi içinden ve/veya dışından öğretim elemanlarının veya uluslararası kurum/kuruluşların katılımıyla da yapılabilecek, bu Yönergede tanımları yapılan bilimsel projelerdir.

  

Proje Türleri ve Nitelikleri

 Madde 5: Komisyon tarafından aşağıda tanımları yapılan araştırma projeleri desteklenir.

a) Bağımsız Proje: Gazi Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacıların hazırladıkları kişisel ya da disiplinler arası projelerdir.

b) Sanayi İşbirliği Projeleri: Üniversite birimlerinin ve öğretim üyelerinin sanayi kuruluşları ile ortaklaşa verdiği, bütçesi Üniversite ve sanayi kuruluşları tarafından ortaklaşa düzenlenen, sosyal gelişmeye katkı sağlayacak veya uygulamaya ve ürün geliştirmeye yönelik projelerdir.

c) Lisansüstü Tez Projeleri: Gazi Üniversitesi'nde sürdürülen yüksek lisans, tıpta uzmanlık, doktora, sanatta yeterlik tezlerini desteklemek üzere tez yöneticisinin yürüttüğü veya yer aldığı araştırma projeleridir. Bu projeler için Ara Rapor istenmez. BAP Komisyonunca belirlenmiş formata göre hazırlanan Kesin Rapor, tezin tamamlanmış olduğuna dair bir belge ile birlikte, Komisyona sunulur.  Bu proje kapsamında birden fazla tez çalışmasını kapsayan birleştirilmiş tez projesi de verilebilir

ç) Çok Disiplinli Araştırma Projeleri: Farklı bilim alanlarından öğretim elemanlarının ortaklaşa hazırladıkları araştırma ve geliştirme projeleridir. Üniversite dışından endüstri ve araştırma kurumlarınca da desteklenen projelere öncelikle destek sağlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

BAP KOMİSYONU, PROJE DEĞERLENDİRME KURULLARI VE UZMANLAR GRUBU; GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLAR

 

BAP Komisyonu

Madde 6: Amaç ve Kapsam maddesinde belirtilen görevlerin yürütülmesi için Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısının başkanlığında Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç en çok yedi öğretim üyesinden oluşan bir komisyon kurulur. Komisyon üyeleri, Üniversitede var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle 4 (dört) yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı usulle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle Komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Komisyon, Rektör veya görevlendireceği Rektör Yardımcısının çağrısı üzerine toplanır. Kararlar açık oylama ve oy çokluğu ile alınır.

BAP Komisyonunun Görevleri

Madde 7: Komisyon esas olarak aşağıdaki görevleri yapar.

        a) Komisyon, proje başvuru ve değerlendirme takvimini her yıl ilan etmekle yükümlüdür.

        b) Her yıl döner sermaye ve özel bütçeden alınacak paya esas olmak üzere bütçe     

             çalışmasını yapar.

        c) Proje destekleme esaslarını ve önceliklerini belirler ve duyurur.

        ç) BAP desteği kapsamında yapılan yayınlar veya ortaya çıkan ürünlerle ilgili

            ödüllendirme esaslarını belirler.

        d) Komisyon Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında   

             Yönetmelik'in 7. maddesinde belirlenen hususlar ile bu Yönergede belirlenen ölçütler

             doğrultusunda sunulan projeleri süresi içinde değerlendirir ve sonuçlandırır.                  

        e) Araştırma projelerinin ara ve kesin raporlarını değerlendirir ve bunların geciktirilmesi  

            durumunda uygulanacak yaptırımları belirler.                 

        f) Üniversite bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunur.                 

        g) Üniversite bilim politikasına uygun olarak öncelikli araştırma alanlarını ve konularını

             belirler, bunlara bütçe oluşturur ve duyurur.                  

        ğ) Araştırma kalitesinin ve araştırmacı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapar.                  

        h) Sözleşme, yönerge ve telif maddesine aykırı durumlarda yaptırımları belirler.

        ı) Proje önerisine uygun yürütülmeyen, başarısız bulunan projelerin devam edip

            etmemesine karar verir.  Gerekli gördüğü hallerde, proje çalışmalarını yerinde

            inceleyebilir,  proje içeriğini, yöneticisini, araştırmacıları, bütçesini ve süresini

            değiştirebilir veya projeyi iptal edebilir.

        i) Proje yöneticisi ve araştırmacıların yurtiçi/yurtdışı görevlendirmelerine karar verir.

        j) Tıp-sağlık, fen-mühendislik ve eğitim-sosyal-sanat alanlarında oluşturulacak Proje Ön

             Değerlendirme Kurullarına üyelerin belirlenmesi için Rektör'e öneride bulunur.

        k) Proje Ön Değerlendirme Kurulları ile işbirliği halinde çalışır.

 

Proje Ön Değerlendirme Kurulu  

Madde 8: Önerilen projelerin bilimsel geçerliliği, bütçesinin uygunluğu, projenin gerçekleştirilebilirliği ve desteklenebilirliği konularında BAP Komisyonuna ön değerlendirme raporu hazırlamak üzere, tıp-sağlık, fen-mühendislik, eğitim-sanat-sosyal alanları olmak üzere oluşturulmuş 3 (üç) ayrı kuruldur. 

Kurul üyeleri, BAP Komisyonu tarafından önerilen ve Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan ve bilim alanlarına giren dergilerde yayınları bulunan veya uluslararası sanat etkinliklerinden davetler almış olan üniversitenin kadrolu öğretim üyelerinden olmak üzere 7 (yedi)'eröğretim üyesinden oluşur. Kurul üyeliğinin süresi 4 (dört) yıldır.  Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye belirlenir. Dört yıllık süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilirler. Üyelerin belirlenmesinde alanı ilgilendiren her fakültenin temsil edilmesine dikkat edilir. Her Değerlendirme Kurulu kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir rapor yazıcı seçer. Kurullar başkanın çağrısı üzerine toplanırlar. 

Proje Ön Değerlendirme Kurulunun Görevleri

Madde 9: Tıp-sağlık; fen-mühendislik ve eğitim-sosyal-sanat alanları için oluşturulan Kurullar, proje önerilerinin BAP Komisyonu tarafından topluca Kurul başkanına iletilmesini izleyen en geç 1 (bir) hafta içinde toplanırlar. Proje önerilerini Uzmanlar Gruplarının görüşlerini dikkate alarak, ancak bağımsız dış uzman yaklaşımı ile değerlendirirler. Projeleri;   

a)      özgün olup olmadığı,

b)      kullanılan yöntemin uygunluğu,

c)      proje yöneticisi ve projedeki araştırıcıların varsa konu ile ilgili yayınları,

ç)  mali portresi ve gider dağılımı (araç- gereç, personel, malzeme, yolluk gibi giderler)

hususlarını göz önünde tutarak değerlendirirler.

Bu Kurullar, çok disiplinli proje önerileri için ortak değerlendirme yapabilirler. Değerlendirme sürecinde Üniversite içinden veya dışından danışmanlara başvurabilirler.

Değerlendirme sonuçlarını bir rapor halinde en geç 1 (bir) ay içinde BAP Komisyonuna iletirler. Bu Kurullar, BAP Komisyonu tarafından talep edilmesi halinde, Ara ve Kesin Raporlar hakkında BAP Komisyonuna görüş bildirirler.

Uzmanlar Grubu

Madde 10: Gazi Üniversitesine bağlı Fakülteler ve Yüksekokullarda birer uzmanlar Grubu oluşturulur. Bünyesinde çok disiplinli anabilim dalı bulunan Enstitüler de Uzmanlar Grubu oluşturabilir.

Uzmanlar Grubu Üyeleri Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Kurulu tarafından tecrübeli, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan öğretim üyeleri arasından 3 (üç) yıl süre için, çoğunlukla seçilir. Uzmanlar Grubunda yer alacak üye sayısı, en az 5 (beş), en fazla 9 (dokuz) olacak şekilde ve Anabilim Dalları arasında denge sağlanmak suretiyle Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Kurulu tarafından kararlaştırılır.

Proje sayısının fazla olması vb. durumlarda Fakülte / Yüksekokul Kurulu tarafından Uzmanlar Grubuna ilgili birimlerden geçici üye ataması yapılabilir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Altı ay ve daha uzun süreli ayrılmalarda kalan süreyi doldurmak üzere yeni bir üye seçilir. Dekan veya Müdür, Uzmanlar Grubu üyelerinden birisini Başkan olarak atar. Dekan veya Müdür veya Başkan, Uzmanlar Grubunu toplantıya çağırır. Uzmanlar Grubunda kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde Başkanın bulunduğu tarafın kararı kabul edilir.

Uzmanlar Grubunun Görevleri

 Madde 11:

            a) Uzmanlar Grubu, birim akademik personeli tarafından hazırlanan proje tekliflerini Yönergenin 14. maddesinde belirtilen ilkelere ve BAP Komisyonu tarafından o yıl için belirlenen destekleme ilkelerine uygunluğu yönünden değerlendirir. Ayrıca proje başvurularının usulüne uygun olup olmadığını kontrol eder.

b) Yapılacak bu değerlendirmede, projenin yürütüleceği birimin, tesis, donanım ve personel olanakları ile araştırmacıların ilgili alandaki bilgi, deneyim ve birikimleri ile önerilen mali portre de göz önünde bulundurulur ve bu hususları değerlendirme raporunda belirtir. 

            c) Projelerin, mali portre ve mevcut olanaklar göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sırasında, gerekli hallerde proje yöneticileri ile mutabakat sağlanarak proje bütçeleri, BAP Başvuru Formunda Uzmanlar Grubu Teklifi için ayrılan sütunda belirtilmek suretiyle, yeni mali portresiyle BAP Komisyonuna teklif edilir.

            ç) Uzmanlar Grubu yapacağı değerlendirme sonucunda raporunda, yeterli bulmadığı projelerin desteklenmemesini, gerekçesi ile birlikte Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonuna önerebilir.

            d) Proje önerileri hakkındaki görüşlerini toplu rapor halinde BAP Komisyonuna iletir.

e) Kabul edilen projelerin 6 (altı)'şar aylık dönemlerde hazırlanması gereken Ara Raporlarını (lisansüstü tezlerde Ara Rapor istenmez) ve tamamlanmasından sonra hazırlanması gereken Kesin Raporlarını değerlendirir ve BAP Komisyonuna gönderir.

f) Projelerin süre uzatma, bütçe artırılması ve kalem değişiklikleri ile ilgili taleplerini inceleyerek BAP Komisyonuna bildirir.

g) Bu Yönergede tanımlanan projeler kapsamında yapılan, kesin raporla birlikte ya da daha sonra sunulan yayın ve bildirileri BAP Komisyonuna iletir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME

Proje Başvurusu

Madde 12: Proje önerileri, Gazi Üniversitesi BAP Proje Başvuru Formu doldurularak hazırlanır ve proje yöneticisinin bağlı olduğu ve projenin yürütüleceği birim Başkanının ve Dekan/Yüksekokul Müdürünün onayı ile o akademik birimin Uzmanlar Grubuna sunulur. Enstitüler bünyesindeki çok disiplinli anabilim dallarından yapılan proje önerileri Enstitü Uzmanlar Grubuna sunulur. Başvuru formunda istenen hususlar eksiksiz şekilde yer almalıdır. Proje önerileri hazırlanırken aşağıdaki hususlara da dikkat edilmelidir.

a)      Klinik veya canlı hayvan türleri üzerinde uygulanacak deneysel çalışmalarda desteklenmesi kabul edilen projelerin harcamaları, ilgili etik kurul(lar)dan alınacak onay belgelerinin sunulmasını takiben yapılacaktır.

b)      Proje kapsamında satın alınması istenen makine ve teçhizatın gerekçeleri, birim ve/veya Üniversitenin araştırma potansiyeline olası katkıları ve Başvuru Formunda yer alan diğer hususlar cevaplandırılarak verilmeli ve tahmini fiyatı proforma faturalarla belgelendirilmelidir.

c)      Desteklenmesi uygun görülen projelerin kabul yazıları ve ikişer nüsha olarak hazırlanan protokolleri Proje Yöneticilerinin bağlı bulundukları birimlere gönderilir. Projelere ilişkin protokoller Proje Yöneticisi tarafından imzalanır ve bir nüshası 15 gün (görevlendirme, izin, sağlık raporu gibi zorunlu nedenlerde bu süre en çok altı aydır) içerisinde Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teslim edilir. Bu süre içinde Proje Yöneticisi tarafından protokolü imzalanmayan proje iptal edilir.

ç)   Araştırmanın uygulanabilmesi için zorunlu olan yurtiçi/yurtdışı  seyahat   giderlerinden 

ayrı olarak, yabancı bir ülkede düzenlenen uluslararası bir kongre/sempozyuma proje ile ilgili alınmış sözlü sunum veya poster sunumu davetinin Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine verilmesi halinde, projede yer alan ve sunumu yapacak olan öğretim elemanı adına katılım masrafı, ilgili projenin onaylandığı yıl için Rektörlükçe tespit edilmiş rakamı aşmamak şartı ile, karşılanabilir.

d)      Kitap alım isteği bulunan projelerde, istenilen kitapların projenin materyali olması zorunludur. Alınan kitaplar, Üniversite Merkez Kütüphanesine demirbaş olarak kaydedilir.

 

Projelerin Değerlendirilmesi

Madde 13: Projelerin tüm değerlendirilme aşamalarında ve seçiminde Yüksek Öğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik'in 7. Maddesinde belirtilen hususlara uygun olarak, önerilen projenin:

a)  Bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamasına, 

b)  Ülkenin kalkınma planı hedeflerine uygunluğuna,

c)  Üniversitemizin ve ülkemizin bilim politikasına uygunluğuna,

ç) Temel bilimler içerikli; sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikte olmasına, önem verilir.

Lisansüstü tez projeleri öncelikle desteklenir.

Uzmanlar Grubu tarafından değerlendirilen öneriler BAP Komisyonuna iletilir. Komisyon proje önerilerini, alanlarına göre ilgili Proje Ön Değerlendirme Kurullarına gönderir. BAP Komisyonu, Proje Değerlendirme Kurullarından gelen değerlendirme raporlarını inceleyerek, yukarıdaki esaslara göre desteklenmesi uygun bulunan ve bulunmayan projeleri oy çokluğu ile belirler. BAP Komisyonu da gerektiğinde danışman görüşüne başvurabilir; proje yöneticisini projesinin tanıtımı için çağırabilir.

BAP Komisyonu projeleri değerlendirirken yukarıdaki ilkeler dışında,  proje yöneticisinin daha önceki projelerini ve bu projelerden yaptığı yayınları, SCI, SSCI, AHCI vb. tarafından taranan dergilerdeki yayın sayısını ve yayınlarına yapılan atıf sayısını dikkate alır.

Komisyon projelerin desteklenip desteklenmemesine ve nihai olarak desteğin miktarına oy çokluğu ile karar verir. Desteklenmesi uygun bulunan projeleri sıralayarak Rektörün onayına sunar. Destek verilmesi onaylanan projelerin yöneticileri ile protokol yapılır. Projenin başlama tarihi protokolde belirtilir.

Onaylanan projelere ilişkin alımların yapılması, her türlü sekretarya hizmetlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi, Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından yürütülür. Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi Rektörün görevlendireceği bir Birim Sorumlusu ve Birim Sorumlusuna bağlı Proje İnceleme, Tahakkuk, Satın Alma ve Koordinasyon gruplarından oluşur.   

   

BEŞİNCİ BÖLÜM

PROJELERİN SÜRESİ, İZLENMESİ VE SONUÇLANDIRILMASI

Projelerin Süresi

Madde 14: Araştırma projeleri, en çok 3 (üç) yıllık olarak düzenlenir ve öngörülen süresi içinde tamamlanır. Zorunlu hallerde ve geçerli nedenlerin bulunduğu durumlarda, ilgili Proje Değerlendirme Kurulu'nun olumlu görüşleri alınmak koşulu ile Komisyon tarafından, 1 (bir) yılı geçmemek üzere ek süre ve proje toplam bütçesinin yüzde ellisini geçmeyecek şekilde ek ödenek verilebilir. Çok disiplinli veya Sanayi İşbirliği Projeleri için proje bütçesinin en çok % 20'si oranında ve lisansüstü tez projeleri için belirlenen desteğin 10 katını geçmemek şartıyla ek ödenek verilebilir.

Projelerin İzlenmesi

Madde 15: Proje yöneticileri, her 6 (altı) ayda bir Ara Rapor vermek zorundadır. Altı aylık süreçte yapılan çalışmaların, varılan ara sonuçların ve harcamaların özetlendiği Ara Rapor Uzmanlar Grubuna sunulur. Uzmanlar Grubu proje çalışmalarının programa uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini değerlendirir ve ulaştığı sonuçları ve görüşlerini BAP Komisyonuna iletir. Komisyon gerek görürse Ara Raporları Proje Ön Değerlendirme Kuruluna gönderebilir.

Lisansüstü tez projeleri için Ara Rapor istenmez.

Projelerin Sonuçlandırılması 

Madde 16: Proje yöneticisi, protokolde belirtilen proje bitiş tarihini izleyen 3 (üç) ay içinde araştırma sonuçlarını içeren ve BAP Komisyonu tarafından belirlenen formatta hazırlanmış proje Kesin Raporunu, Proje Değerlendirme Kurulları tarafından incelenmek üzere, BAP Komisyonuna sunar. Ayrıca proje kapsamında sunulan bildiriler, yayımlanan makaleler Kesin Rapora eklenir. Tamamlanmış lisansüstü tezler Kesin Rapor olarak kabul edilmez.

Lisansüstü tez projelerinin Kesin Raporları, tezin tamamlandığına dair bir belgeyle birlikte sunulur.

Madde 17: Proje yöneticisi projeye ait tüm kayıt ve verileri projenin sonuçlandığı tarihten itibaren on yıl süre ile saklamak zorundadır.

Madde 18: Projeden elde edilen bilimsel sonuçların telif ve fikri mülkiyet hakları Gazi Üniversitesi'ne aittir. Ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde bir gelir elde etmeksizin yapılan yayınların dışındaki her türlü yayın için Üniversite Rektörlüğü'nden izin alınması zorunludur.

Madde 19: Proje kapsamında yapılan yayınlarda çalışmanın Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi tarafından desteklendiği (proje numarası verilerek) açık şekilde belirtilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

UYGULANACAK MÜEYYİDELER VE DİĞER HÜKÜMLER

Uygulanacak Müeyyideler

Madde 20: Gazi Üniversitesi tarafından daha önce desteklenen projelerinden bilimsel değere sahip kitap, kitap bölümü yayınlamamış ya da uluslararası endekslerce taranan bilimsel dergilerde yayın yapmamış araştırmacıların yeni proje önerileri değerlendirmeye alınmayabilir. Projenin tamamlanması ile yayınlanması arasında geçen süre 3 (üç) yılı geçmemelidir. Aksi tespit edilen durumlarda uygulanacak yaptırımlara BAP Komisyonu karar verir. Proje sonuçlarının patent alınması gibi bir nedenle yayınlanmamış olması durumlarında proje yöneticisinin gerekçeleri ile BAP Komisyonuna müracaat ederek konuyu bildirmesi ve onayını alması gerekmektedir.

Projeyle ilgili yayın(lar)da BAP desteğinin belirtilmediğinin BAP Komisyonuna bildirilmesi durumunda da Komisyon proje yöneticisine yaptırım uygulayabilir.

 Madde 21: Projeler yürütülürken bilimsel etiğe aykırılık saptanması durumunda BAP Komisyonu kararı ile proje iptal edilir. Bu şekilde projenin iptaline yol açan kişi veya kişiler 4 (dört) yıl süre ile proje desteğinden yararlanamaz. Ayrıca, bu durumun tekrarı halinde bir daha destek verilmez. Aynı uygulama proje bitiminden sonra proje verilerinin etik kurallara aykırı kullanılması halinde de geçerlidir. BAP Komisyonu konunun Etik Kurulda görüşülmesi için Rektör'e görüş bildirebilir.

Madde 22: Proje çalışmalarının programa uygun şekilde yürütülmediğinin anlaşılması halinde BAP Komisyonu projeyi durdurma kararı alabilir ya da iptal edebilir. Durdurma kararı alınmış projelerin mali desteği kesilir, yöneticisi uyarılır. Projenin yeniden başlatılması ve mali desteğin sürdürülmesine yapılacak incelemeye göre Komisyon karar verir. Projesi durdurulan, iptal edilen ya da Kesin Raporu yeterli bulunmayan proje yöneticisi 2 (iki) yıl süreyle proje önerisinde bulunamaz. İptal edilen projeler ve bu projeler kapsamında alınan araç-gereç ve malzemeler konusunda projenin yürütüldüğü akademik birim yöneticisi bilgilendirilir. Yolluk, hizmet alımı ve tüketim malzemesi harcamaları ise Devletçe belirlenen yasal faizle birlikte proje yöneticisinden geri alınır.

Diğer Hükümler

Yürürlükten Kaldırma

Madde 23: Senatonun 21.12.2005tarih ve 6 sayılı toplantısında 2005/68numaralı kararı ile kabul edilmiş olan Gazi Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Hazırlama Ve Değerlendirme Yönergesi ve ekleri ile değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 24:   10.04.2002 tarihinde 24722 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Hakkında Yönetmelik ve 28.02.2005 tarihinde 25741 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişik 12 inci madde birinci fıkrası gereği düzenlenen bu Yönerge hükümleri Senato'nun 08.02.2008 tarih ve 01 sayılı toplantısında alınmış bulunan 2008/19 numaralı kararı ile kabul edilmiştir.

 Yürütme

Madde 25:Bu Yönerge hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.
Updated: 03.04.2013