Enstitümüz Hakkında - Sosyal Bilimler Enstitüsü
Enstitümüz Hakkında

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu ile 1982 yılında kurulmuştur. 1982 yılına kadar Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi bünyesinde faaliyet gösteren enstitüler, Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün çekirdeğini oluşturmuş ve Enstitü’nün tarihi gelişim sürecindeki ilk basamağı olmuştur. Enstitümüz, 1982 yılından bu yana sosyal bilimlerin hemen her alanında yüksek lisans ve doktora eğitimine yönelik olarak gelişme göstermekte ve her geçen yıl verdiği hizmetleri daha da geliştirmektedir. Kuruluşundan bugüne yüksek lisans ve doktora programlarının sayısında sistematik olarak bir artış görülmektedir. Bu artışta,  yeni uzmanlık alanlarının ortaya çıkması ve çeşitli alanlarda bilim insanına duyulan ihtiyaç etkili olmuş ve olmaktadır. Enstitümüz, dün ve bugün olduğu gibi yarın da ülkemizin ve üniversitemizin ihtiyaç duyduğu akademik kadroları yetiştirmeyi sürdürecektir.

Türkiye’nin beşeri sermayesine katkı yapmayı kendine misyon edinen Enstitümüz, bu misyonunu daha iyi yerine getirebilmenin yollarını aramaktadır. Ülke kalkınmasının eğitimden geçtiği inancıyla Enstitümüz, eğitiminin kalitesini artırarak, daha çok okuyan, araştıran, bilimin sınırlarını zorlayan, düşünce ve yenilik üreten, problem çözebilen, girişimci özellikler taşıyan ve uluslararası alanda yarışabilecek donanımda özgür bireylerin yetişebilmesi, bu kişilerin üst düzey çalışma ortamında yerlerini alabilmelerini kendine misyon ve vizyon edinmiştir. Bu misyon ve vizyon doğrultusunda ulusal ve uluslararası alanda saygın bir eğitim kurumu olarak anılmak için çalışmalarını sürdürmektedir.

Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarının nitelik ve niceliği bakımından sosyal alanlarda ülkemizin en büyük enstitülerinden biridir.  Yalnız anabilim dalı düzeyinde değil, bilim dalı düzeyinde de yüksek lisans ve doktora programlarının bulunması nedeniyle program sayısı açısından çok sayıda enstitüden daha ileri durumdadır.     

Enstitümüz, 34 anabilim dalı bünyesinde, 84 tezli yüksek lisans, 29 tezsiz yüksek lisans, 1 uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans ve 47 doktora  olmak üzere toplam 161 programda kayıtlı 4818 Yüksek lisans ve 1739 Doktora öğrencisi ile eğitim-öğretime  devam etmektedir. Doktora programlarının süresi en fazla 12, yüksek lisans programlarının ise en fazla 6 yarıyıldır. Yüksek lisans ve doktora programlarında dersler 2 yarıyıl sürmektedir. Danışmanları atandıktan sonra öğrenciler tez konularını belirlemekte, tezlerini hazırlamakta ve jüri önünde savunduktan sonra mezun olmaktadırlar.

Enstitümüz programlarında yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilerimiz yalnız araştırma görevlileri değil, aynı zamanda devlet kurumları ve özel sektörde önemli görevlerde bulunan kişilerdir. Şüphesiz çok geniş yelpazede programlarımız ve programları yürüten öğretim kadrosunun zenginliği böyle bir oluşuma katkı sağlamakta ve Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarını daha çekici hale getirmektedir. Enstitümüz sosyal, siyasi, iktisadi, kültürel ve stratejik boyutu ile düşünüldüğünde devlet kurumları ve özel sektörde ülke için bilgili ve birikimli insan yetiştirme bakımından büyük öneme sahiptir.

Üniversitemiz, nitelikli bilgi üretmek, araştırma yetkinliği yüksek doktoralı insan kaynağını yetiştirmek, disiplinlerarası çalışmaları artırmak, kurumlararası ve uluslararası işbirliklerini geliştirmek ve Türk üniversitelerinin uluslararası derecelendirme sistemlerinde üst sıralarda yer alması amaçları doğrultusunda üstlendiği misyon ve vizyon ile Araştırma Üniversitesi olarak seçilmiştir. Bu doğrultuda Enstitümüz, önemli bilimsel araştırmaları yürüterek öncü bir görev üstlenmektedir.

Enstitümüz yabancı öğrenci yetiştirme açısından da önde gelmektedir. Enstitümüzde 87 değişik ülkeden gelen öğrenci lisansüstü eğitim almaktadır. Bu bağlamda Enstitümüz, Üniversitemizin uluslararasılaşma doğrultusundaki hedeflerine önemli katkılarda bulunmaktadır.

Çalışan öğrencilerin katılımının yüksek olduğu tezli ve tezsiz yüksek lisans programlarının dersleri, mesai saatleri dışında başlamakta olup, bir güne üç saatlik bir ders sığdırılabilmektedir. Bu bağlamda bütün gün çalışıp, derslere katılan ve geç saatte derslerden çıkan öğrencilerimizin çoğu Enstitümüzün merkezde bulunan konumu itibariyle ulaşım konusunda sorun yaşamamaktadırlar.  Ayrıca Enstitünün bulunduğu yerleşke  açık ve kapalı otopark imkânlarıyla araç sahibi öğrencilerimize güvenli otopark imkânı sunmaktadır.

Enstitümüzde Lisansüstü derslerin ilgili ana bilim dalının bulunduğu fakülte binalarında yapılması, bölüm başkanlıkları ile doğrudan bağlantılı çalışılması öğretim elemanı – enstitü yönetimi – öğrenci  sacayağında kolay iletişim, çabuk ulaşılabilirlik yönünden büyük avantajlar sağlamaktadır.

Lisansüstü programlarda yetiştirilen öğrencilerin bir kısmı ilgili fakültelerin öğretim elemanı olmaya adaydırlar. Bunun dışında, yurt içi ve yurt dışından çeşitli üniversitelerin mensuplarına da lisansüstü eğitim verilmekte, dışarıdan gelen öğrencilerimiz yaptıkları yüksek lisans ve doktoralarla akademik yaşamlarının en önemli basamağını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde  tamamlamaktadırlar.

Enstitümüz, dün ve bugün olduğu gibi yarın da hem ülkemizin hem de birçok dünya ülkesinin ihtiyaç duyduğu idari ve akademik kadrolara  en iyi elemanlar yetiştirmeyi sürdürecektir. Bu bağlamda hem kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları hem de yurtdışı üniversiteler ile protokoller yaparak lisansüstü eğitim vermeye devam etmektedir.