GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 20120704-16

 

4 Temmuz 2012 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28343

YÖNETMELİK

Gazi Üniversitesinden:

GAZİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV

YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1  30/5/2012 tarihli ve 28308 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Hazırlık sınıfları hariç en az beş veya altı yıl süreli lisans eğitimi yapılan tıp, diş hekimliği, eczacılık, veteriner ve eğitim fakülteleri mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuar dalında uzmanlık yetkisine sahip olan adaylar yüksek lisans yapmadan doktora programlarına başvurabilirler. Bu fıkraya göre doktora programına başvurabilmek için adayların genel not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Başvuran adaylardan yazılı ve/veya uygulama sınavına alınacakların sayısı, ilan edilen kontenjanın üç katı ile sınırlandırılır. ALES veya eş değer puanın %50’si, KPDS/ÜDS veya eş değer puanının %15’i, lisans/yüksek lisans bitirme ortalamasının %15’inin toplamı ile elde edilecek puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır.”

“(5) Bu şekilde elde edilen puanlar en yüksekten başlayarak sıralanır ve ilan edilmiş kontenjan kadar kayıt alınır. Giriş başarı puanı 70’in altında olanlar başarısız sayılır. Giriş başarı puanının eşit olması halinde sırasıyla ALES, lisans/yüksek lisans mezuniyet ortalaması, yazılı sınav ve/veya uygulama sınav sonucu veya KPDS/ÜDS sınav notu yüksek olan adaya öncelik verilir. Yazılı sınava girmeyenler değerlendirme dışı bırakılır. Sonuçlar ilgili enstitü tarafından ilan edilir.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(7) Karşılıklı değişim programları çerçevesinde yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından alınan lisansüstü derslerin hangilerinin kredilerinin sayılacağı ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulunun kararı ile belirlenir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Doktora/sanatta yeterlik sınav tarihleri ilgili enstitü yönetim kurulunca belirlenmek üzere yılda iki kez yapılır. Yeterlik sınavında başarılı olamayan öğrenci bir sonraki dönemde tekrar sınava girer ve bu arada geçen süre doktora/sanatta yeterlik süresinden sayılır.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gazi Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

30/5/2012

28308

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/6/2012

28313